Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate

În perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016, AsociaÅ£ia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, PoliÅ£ia Locală a municipiului Satu Mare ÅŸi DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor aflată în subordinea Consiliului Local Satu Mare derulează proiectul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36 Euro finanÅ£are nerambursabilă ÅŸi 25.166,25 Euro contribuÅ£ia AsociaÅ£iei Stea ÅŸi a partenerilor săi.

For the English version of this project's webpage please click HERE

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la servicii sociale şi de bază al persoanelor dezavantajate (copii şi tineri la risc, persoane fără adăpost, persoane care se confruntă cu dificultăţi care pot conduce la excluziune socială) din municipiul Satu Mare.

Obiectivele specifice sunt:

 • Obiectiv 1: Dezvoltarea unui parteneriat inter-sectorial local pentru o abordare din perspective multiple a persoanelor dezavantajate, în primele 12 luni de proiect
 • Obiectiv 2: CreÅŸterea capacităţii AsociaÅ£iei Stea de furnizare a serviciilor sociale ÅŸi de bază pentru 465 de persoane dezavantajate, până la finalul proiectului
 • Obiectiv 3: Consolidarea capacităţii ONG-urilor locale ÅŸi promovarea unui cadru favorabil pentru sectorul neguvernamental, pe parcursul derulării proiectului

Proiectul contribuie la dezvoltarea organizaÅ£ională a AsociaÅ£iei Stea, această componentă având următoarele obiective specifice:

 • 1. CreÅŸterea transparenÅ£ei ÅŸi a vizibilităţii AsociaÅ£iei Stea la nivel local
 • 2. Dezvoltarea resurselor financiare ale AsociaÅ£iei Stea
 • 3. Dezvoltarea de competenÅ£e în rândul angajaÅ£ilor ÅŸi voluntarilor pentru dezvoltarea organizaÅ£iei.
 • 4. Îmbunătățirea funcÈ›ionării organizaÈ›iei prin dezvoltarea bazei materiale È™i a condiÈ›iilor de realizare a activităților, inclusiv cele auxiliare È™i de suport

Beneficiari direcÅ£i ai proiectului sunt 487 de persoane (peste 80% fiind de etnie romă) care se confruntă cu probleme ce reprezintă o piedică majoră în direcÅ£ia incluziunii sociale (140 copii ÅŸi tineri ai străzii; 35 persoane adulte fără adăpost; 222 de persoane care se confruntă cu dificultăţi care pot conduce la excluziune socială; 50 persoane care au săvârÅŸit infracÅ£iuni; 40 persoane care practică prostituÅ£ia) ÅŸi 29 ONG-uri/instituÅ£ii publice locale.

Beneficiarii indirecţi sunt factori de decizie locali; alte ONG-uri care furnizează servicii sociale şi comunitatea locală.

Acest proiect a permis AsociaÈ›iei Stea să realizeze o investiÈ›ie majoră în comunitatea locală asigurând o abordare globală a problematicii incluziunii sociale prin acÅ£iuni directe la cele trei niveluri fundamentale:

1. persoanele vulnerabile – prin furnizarea de servicii sociale ÅŸi de bază adaptate nevoilor identificate;

2. instituÅ£ii ÅŸi organizaÅ£ii ce acÅ£ionează în domeniul social – prin  facilitarea muncii în reÅ£ea È™i eficientizarea utilizării resurselor;

3. comunitatea locală – prin promovarea implicării în susÅ£inerea acÅ£iunilor sociale È™i dezvoltarea cetățeniei active.

 

Principalele rezultate atinse în cadrul proiectului:

 

CreÈ™terea capacității AsociaÈ›iei Stea de furnizare a serviciilor sociale È™i de bază pentru persoane vulnerabile, a însemnat atât dezvolarea de noi servicii cât È™i cerÈ™terea numărului de beneficiari direcÈ›i ai serviciilor furnizate atât prin acÈ›iune directă în zonele defavorizate din Satu Mare, cât È™i în cadrul centrului de zi al AsociaÈ›iei Stea.

Construim poduri între persoanele marginalizate È™i societate

1. Echipa mobilă de intervenÈ›ie - punte de legătură între persoanele vulnerabile È™i restul comunității

Unul dintre serviciile sociale noi, create în 2014 prin acest proiect este cel al echipei mobile. Aceasta asigură prin doi angajaÈ›i È™i voluntari o intervenÈ›ie permanentă în zonele din Satu Mare unde se găsesc persoane aflate în dificultate.

Rolul acestei echipe este de a informa grupurile vulnerabile cu privire la serviciile sociale ÅŸi de bază din comunitate ÅŸi modalităţile de accesare a acestora, asigurând totodată o intervenÈ›ie imediată în situaÈ›iile de criză. Echipa mobilă consiliează È™i însoÈ›eÈ™te persoanele vulnerabile în realizarea diferitelor demersuri pentru a-È™i satisface nevoile de bază, a-È™i îmbunătăți condiÈ›iile de viață È™i a creÈ™te gradul lor de incluziune socială.

În cursul proiectului echipa mobilă a realizat cartogrfierea a 13 zone defavorizate din Satu Mare È™i a monitorizat cu regularitate situaÈ›ia persoanelor marginalizate. Actualizarea trimestrială a cartografierii acestor zone a permis echipei mobile să identifice ÅŸi să răspundă prompt nevoilor de bază a persoanelor aflate în dificultate. CunoaÅŸterea specificului zonelor ÅŸi a nevoilor de bază a persoanelor aflate în dificultate ÅŸi transmiterea datelor actuale către instituÅ£iile ÅŸi ONG-urile locale a facilitat obÅ£inerea de servicii ÅŸi beneficii sociale de către aceste perosoane.

Principalele domenii de intervenție :

•         Sprijin pentru obÈ›inerea actelor de identitate È™i de stare civilă

•         Realizarea demersurilor pentru obÈ›inerea de beneficii È™i servicii sociale (alocaÈ›ii, subvenÈ›ii, ajutoare, pensii, locuință socială sau de necesitate, etc)

•         Înscrierea copiilor în sistemul educaÈ›ional (grădiniță, È™coală)

•         Accesarea de servicii medicale È™i obÈ›inerea de medicamente

•         Realizarea demersurilor de angajare

Rezultate obținute:

Îmbunătățirea cunoÈ™tinÈ›elor cu privire la zonele de intervenÈ›ie È™i nevoile persoanelor vulnerabile

-          1 cartografie cu zonele din municipiul Satu Mare unde trăiesc persoanele fără adăpost È™i persoanele din zonele defavorizate actualizată trimestrial

-          1 bază de date cu persoanele aflate în stradă È™i din zonele defavorizate incluzând informaÈ›ii cu privire la nevoile specifice.

Creșterea nivelului de informare a populației din zonele dezavantajate cu privire la beneficiile și servicii sociale care răspund nevoilor acestora (sănătate, educație, servicii sociale și de bază)

-          210 de persoane informate È™i consiliate prin acÈ›iunile „Caravanei Prietenia” desfășurate în zonele defavorizate.

Creșterea accesului persoanelor defavorizate la susținere pentru incluziune socială

-          487 de persoane marginalizate monitorizate cu regularitate È™i sprijinite pentru acces la servicii sociale È™i de bază în comunitate

-          200 persoane sprijinite pentru obÈ›inerea de acte de identitate sau de stare civilă

-          286 de persoane sprijinite pentru acces la servicii sociale È™i de bază în comunitate

-          244 persoane sprijinite pentru acces la servicii medicale È™i medicamente

-           14 persoane sprijinite pentru angajare

 

Creștem capacitatea persoanelor vulnerabile de a face progrese pe drumul spre incluziunea lor socială

2. Centrul de zi - educație, dezvoltarea abilităților de viață și creșterea stimei de sine

Proiectul a permis dezvoltarea în cadrul centrului nostru de zi a unei palete complexe de servicii sociale È™i de bază oferind o abordare integrată a nevoilor copiilor È™i tinerilor aflaÈ›i în dificultate:

·         Program educaÈ›ional È™i de alfabetizare

·         Program de educaÅ£ie pentru sănătate

·         Consiliere si mediere acces la servicii medicale si consiliere pentru reducerea comportamentelor cu grad ridicat de risc

·         Program de dezvoltare a abilităţilor socio-profesionale

·         Program de dezvoltare a abilităţilor interpersonale, de cooperare ÅŸi de muncă în echipă

·         Programde dezvoltare a inteligenÅ£ei emoÅ£ionale pentru tineri

·         Grup de auto-susÅ£inere a tinerilor

·         Consiliere psihologică

Scopul este unul educațional, de dezvoltare a abilităților de viață și de capacitare a acestora pentru a depune eforturile necesare incluziunii lor sociale

Rezultate obținute:

Dezvoltarea de abilități de viață și creșterea capacității de rezolvare de probleme

 • - 82 de copii È™i tineri È™i-au dezvoltat abilitățile decitit, scris, socotit
 • - 59 de copii È™i tineri au dobândit abilități de comunicare, cunoÈ™tinÈ›e de cultură generală È™i abilități de utilizare a calculatorului.
 • - 140 copii È™i tineri È™i-au dezvoltat deprinderile de igienă personală È™i sănătate
 • - 104 copii È™i tineri au fost consiliaÈ›i în vederea reducerii comportamentelor de risc: consum de alcool È™i droguri, cerÈ™etorie, prostituÈ›ie, infracÈ›ionalitate, etc.
 • - 76 de tineri au dezvoltat abilități specifice integrării socio-profesionale: conÅŸtientizarea cu privire la potenÅ£ialul ÅŸi abilităţile pe care le au ÅŸi corelaÅ£ia acestor puncte tari ÅŸi preocupări cu piaÅ£a forÅ£ei de muncă; dezvoltarea  abilităţilor necesare pentru căutarea ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă; întocmirea documentelor ÅŸi realizarea demersurilor pentru angajare (CV, scrisoare de intenÅ£ie, dosar medical la angajare, cazier judiciar, etc.).
 • - 82 de participanÈ›i la grupul de auto-susÈ›inere È™i-au crescut capacitatea de a identifica soluÈ›ii È™i de a-È™i rezolva cu forÈ›e proprii, o serie de problemele ce le afectează viaÈ›a de zi cu zi.
 • - 87 de tineri participanÈ›i la atelierele de dezvoltare a inteligenÈ›ei emoÈ›ionale au făcut progrese: motivaÅ£ie îmbunătăţită, încredere în sine crescută, abilități sporite de leadership ÅŸi management personal, o mai bună capacitate de muncă în echipă
 • - 81 copii È™i tineri au beneficiat de consiliere psihologică
 • - 74 de copii ÅŸi tineri la risc au dobândit abilităţi interpersonale, de cooperare ÅŸi de muncă în echipă,
 • - 7 expoziÈ›ii de produse cu obiectele artizanale realizate de către tineri în comunitate au oferit oportunități de creÈ™tere a stimei de sine prin punerea în valoare a talentului lor: cu ocazia Târgurilor de Paste; cu ocazia „Zilelor OraÈ™ului”, cu ocazia Târgurilor de Crăciun È™i în cadrul „Campaniei 2%”.
 • - 180 de beneficiari ai serviciilor furnizate de AsociaÈ›ia Stea au transmis feedback în cadrul procesului de evaluare semestrială a satisfacÈ›iei cu privire la serviciile primite. Principalul aspect relevat este faptul că în proporÈ›ie de 95% beneficiarii se declară mulÈ›umiÈ›i È™i foarte mulÈ›umiÈ›i de serviciile primite È™i ar recomada È™i altor persoane să apeleze la AsociaÈ›ia Stea. Cele mai apreciate servicii sunt cele ce oferă răspuns la nevoile de bază : igienă, hrană, medicamente È™i acces la servicii medicale. Pe lângă acestea un grad mare de utilitate este acordat serviciilor de terapie ocupaÈ›ională, consiliere în diverse domenii È™i mediere în accesarea altor servicii din comunitate.

 

Contribuim activ la dezvoltarea domeniului social - parteneriat inter-sectorial pentru servicii integrate

Prin intermediul acestui proiect ne-am asumat un rol de promotor la nivel local al unei iniÈ›iative de coalizare a actorilor sociali în vederea dezvoltării prin parteneriate a unor soluÈ›ii eficiente È™i eficace de sprijinire a incluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate. Din 2014 am reuÈ™it să atragem în acest demers alte 30 de ONG-uri È™i instituÈ›ii cu activitate ce are legatură cu domeniul social È™i împreună am creat GIPEX – Grup de lucru inter-sectorial pentru prevenirea È™i combaterea excluziunii persoanelor vulnerabile. Acesta cuprinde ONG-uri È™i instituÈ›ii din domeniile: asistență socială, educaÈ›ie, ocupare a forÈ›ei de muncă, evidenÈ›a persoanelor, poliÈ›ie, forÈ›e de ordine, justiÈ›ie, servicii socio-medicale, cultură, tineret È™i sport

Scopul GIPEX este identificarea de soluÅ£ii adecvate de creÅŸtere a accesului grupurilor vulnerabile la serviciile sociale ÅŸi de bază existente în comunitate, printr-o abordare integrată a nevoilor beneficiarilor, în vederea prevenirii ÅŸi depăşirii situaÅ£iilor de dificultate. De asemenea, grupul de lucru îÅŸi propune să contribuie prin diferite tipuri de acÅ£iuni la combaterea discriminării, promovarea cetăţeniei active, a solidarităţii sociale ÅŸi cristalizarea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului ONG.

În în cadrul proiectului, împreună cu ceilalÈ›i membrii GIPEX am atins 3 mari rezultate:

•         am realizat o evaluare a nevoilor grupurilor vulnerabile (cercetare socială) pe un eÈ™antion de 631 persoane vulnerabile;

•         am construit o metodologie de management de caz unitar în reÈ›ea, în curs de aplicare la nivel local;

•         am construit planul strategic de dezoltare a domeniului social în Satu Mare până în 2020.

La nivelul comunității am realizat împreună numeroase acÈ›iuni, campanii, evenimente de sensibilizare È™i de mobilizare a populaÈ›iei pentru implicare: antidiscriminare, promovarea drepturilor copilului, voluntariat, 2%, strângere de fonduri.

Răspuns integrat la nevoile persoanelor vulnerabile - IntervenÈ›ie inter-sectorială în reÈ›ea

Una dintre activitățile majore ale GIPEX în cursul anului 2015 a fost elaborarea È™i începerea implementării în reÈ›ea a unei metodologii unitare de management de caz în munca directă cu persoanele aflate în dificultate.

Necesitatea unirii forÈ›elor celor ce acÈ›ionează în domeniul social este justificată de situaÈ›ia de extremă dificultate în care se află persoanele vulnerabile din Satu Mare, evidenÈ›iată prin cercetarea socială coordonată de către GIPEX, cât È™i de o serie de alte probleme majore identificate de către furnizorii de servicii :

·         Nivel ridicat de asistenÈ›ialism, grave probleme de mentalitate care se perpetuează la generaÈ›iile tinere.

·         Majoritatea adulÈ›ilor aflaÈ›i în dificultate sunt obiÈ™nuiÈ›i cu un mod de viață care îngreunează foarte mult integrarea lor profesională.

·         Domeniul social se confurntă cu grave probleme din cazua subfinanțării cronice (resurse insuficiente pentru dezvoltarea serviciilor sociale, lipsă de resurse umane)

·         Impactul limitat pe care acÈ›iunea individuală a diferiÈ›ilor actori sociali îl are pe termen lung în susÈ›inerea incluziunii sociale durabile a persoanelor marginalizate.

Ghidul elaborat cu privire la managementul de caz unitar oferă un set de principii pentru a ghida în practică munca părÈ›ilor implicate în acest proces, descrie criteriile de utilizare a managementului de caz, clarifică rolurile È™i responsabilitățile instituÅ£iilor ÅŸi organizaÅ£iilor implicate È™i propune o procedură eficientă de lucru în reÈ›ea pentru asistenÅ£a socială integrată a grupurilor vulnerabile.

IntervenÈ›ia în reÈ›ea urmăreÈ™te optimizarea funcÅ£ionării ÅŸi creÈ™terea bunăstării beneficiarului prin furnizarea ÅŸi coordonarea de servicii de înaltă calitate, în cel mai eficient mod posibil, pentru rezolvarea problemelor ce afectează incluziunea socială a acestuia.

Rezultate È™i impact :

 • - Practici de lucru eficiente în reÅ£eaua furnizorilor de beneficii È™i servicii sociale(ONG È™i instituÈ›ii)
 • - CreÅŸterea capacităţii grupului de lucru inter-sectorial de a furniza servicii sociale ÅŸi de bază grupurilor Å£intă
 • - Eficientizarea utilizării resurselor din domeniul social
 • - CreÈ™terea gradului de asumare de responsabilități de către beneficiari È™i combaterea asistenÈ›ialismului

Cea de a treia mare etapă de lucru a GIPEX, începută în 2015 a reprezentat-o planificarea strategică a dezvoltării domeniului social în Satu Mare până în 2020, efort comun al majorității ONG-urilor È™i instituÈ›iilor ce activează în domeniul social la Satu Mare, ghidat de dorinÈ›a de a găsi rezolvarea pe plan local a problemelor cu care se confruntă persoanele aflate în dificultate.

Elaborarea acestui document strategic a îmbinat două mari componente: workshop-urile cu reprezentanÈ›ii din mediul ONG È™i cel instituÈ›ional care au dezbătut È™i au construit împreună fiecare parte componentă a strategiei È™i realizarea cercetării sociale cu tema „Evaluarea serviciilor sociale, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea eficientă a resurselor pe plan local”.

Rezultate și impact:

 • - Identificarea nevoilor de servicii sociale ÅŸi construire de propuneri de dezvoltare coerentă
 • - Fundamentarea nevoilor de alocare de resurse în domeniul social
 • - CreÅŸterea sustenabilităţii serviciilor sociale

 

CreÈ™terea profesionalismului din cadrul organizaÈ›iilor È™i instituÈ›iilor publice locale în dezvoltarea serviciilor sociale È™i de bază locale

AsociaÈ›ia noastră pune la dispoziÈ›ia profesioniÈ™tilor din domeniul social  o platformă online de resurse în domeniul muncii cu persoanele marginalizate bazată pe instrumentele construite de echipa noastră: http://www.asociatiasteasm.ro/index.php?page=content&p=79&tit=Platforma-de-resurse.

 

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziÅ£ie la telefon 0361-884330, persoana de contact:  Cristina-Maria Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau vă rugăm să vizitaÅ£i:  www.asociatiasteasm.ro

 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.

ANUNÈšURI:

1. AsociaÅ£ia Stea lansează proiectul “Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”

2. Întâlnire a ONG-urilor È™i instituÈ›iilor sătmărene pentru prevenirea si combaterea excluziunii sociale

3. Grup de auto-susÈ›inere pentru persoane vulnerabile din Satu Mare

4. Constituirea grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea È™i combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare – GIPEX

5. Grupul GIPEX demareaza studiul cu privire la nevoile si accesibilitatea la servicii a persoanelor vulnerabile din Satu Mare

6. De Sărbători, zeci de sătmăreni au adus bucurie în inimile persoanelor vulnerabile sprijinite de AsociaÈ›ia Stea

7. Un grup de elevi din școlile sătmărene au ales deja să fie voluntari la Stea. Campania de atragere de voluntari continuă. Alege şi tu să te implici !

8. Campania 2% - Fă ÅŸi tu un gest responsabil în sprijinul copiilor si tinerilor aflaÅ£i în dificultate din comunitatea ta !

GALERIE FOTO

 
    

| Fisier : >112_Project-presentation---english-version.pdf

Regulament concurs de creatie „Sub Steaua Prieteniei” | Fisier : >130_Regulament-concurs-desene.doc

Raport de cercetare | Fisier : >140_Raport-de-cercetare#A4_full.pdf

Raport anual 2014 | Fisier : >141_Raport-Stea-2014.pdf

Evaluarea nevoilor și accesibilității la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare | Fisier : >142_Raport-de-cercetare.pdf

| Fisier : >150_Metodologie-management-de-caz.pdf

| Fisier : >151_Plan-Strategic-Social-SM-2016---2020.pdf

| Fisier : >152_Formular-2--Asociatia-Stea-2016.pdf

| Fisier : >153_Raport-Stea-2015.pdf

| Fisier : >155_Formular-Stea-model-completat.pdf

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation