Anunt – servicii de cercetare sociala

Anunt – servicii de cercetare sociala

Către: Operatorii Economici interesaţi

Nr. 511/29.09.2014

Subiect: Reluare procedură de achiziție pentru servicii de cercetare socială, cod CPV: 79315000-5

INVITAÅ¢IE

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziÅ£ia de servicii de cercetare socială, cod CPV : 79315000-5 cu tema „Evaluarea nevoilor ÅŸi accesibilităţii la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare” în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”

AsociaÅ£ia Stea vă invită să depuneÅ£i oferta dumneavoastră în vederea achiziÅ£iei de servicii de cercetare socială, cod CPV : 79315000-5, cu tema „Evaluarea nevoilor ÅŸi accesibilităţii la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare” necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014.

DocumentaÅ£ia de atribuire conÅ£inând specificaÅ£iile tehnice se găseÅŸte aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în Lei româneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraÅŸi reguli de verificare ÅŸi audit ca ÅŸi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei: 06.10.2014 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii de cercetare socială în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 06.10.2014, ORA 14.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 06.10.2014 ora 14.00.

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Balazs Elisawww Gyongyver,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 02.10.2014

Operatorul economic are obligaţia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziţie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.