Anunt : prestare servicii de formare

Anunt : prestare servicii de formare

Către: Operatorii Economici interesaţi

Nr. 51/20.01.2015

Subiect: Lansare procedură de achiziție pentru servicii de formare, cod CPV 76932000-3

INVITAÅ¢IE

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziÅ£ia de servicii de formare, cod CPV 76932000-3, în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”

AsociaÅ£ia Stea vă invită să depuneÅ£i oferta dumneavoastră în vederea achiziÅ£iei de servicii de formare, cod CPV : 79632000-3, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014.

DocumentaÅ£ia de atribuire conÅ£inând specificaÅ£iile tehnice se găseÅŸte aici.

Formularele se găsesc aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în LeiromâneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraÅŸi reguli de verificare ÅŸi audit ca ÅŸi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei:  30.01.2015 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii de formare în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 30.01.2015, ORA : 13.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 30.01.2015 ora 14.00

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Săndulescu Maria, email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 28.01.2015.

Operatorul economic are obligaÅ£ia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziÅ£ie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.