Reluare procedură de achiziție de servicii hoteliere, cod CPV 55100000-1

Reluare procedură de achiziție de servicii hoteliere, cod CPV 55100000-1

Către: Operatorii Economici interesaţi

Nr. 737/29.10.2015

Subiect: Reluare procedură de achiziție pentru servicii hoteliere, cod CPV 55100000-1

INVITAÅ¢IE

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziÅ£ia de servicii hoteliere necesare pentru sustinerea  cursului „Dezvoltare comunitara”, cod CPV 55100000-1, în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”

AsociaÅ£ia Stea vă invită să depuneÅ£i oferta dumneavoastră în vederea achiziÅ£iei de servicii hoteliere necesare pentru sustinerea cursului „Dezvoltare comunitara”, cod CPV : 55100000-1, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014.

DocumentaÅ£ia de atribuire conÅ£inând specificaÅ£iile tehnice se găseÅŸte aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în LeiromâneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraÅŸi reguli de verificare ÅŸi audit ca ÅŸi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei:04.11.2015 ora 12.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii hoteliere în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 04.11.2015, ORA : 13.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 04.11.2015, ora 13.00

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristinaemail:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 02.11.2015

 

Cu stimă,

Manager proiect

Bala Cristina-Maria