În perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016, Asociaţia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, Poliţia Locală a municipiului Satu Mare şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor aflată în subordinea Consiliului Local Satu Mare derulează proiectul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36 Euro finanţare nerambursabilă şi 25.166,25 Euro contribuţia Asociaţiei Stea şi a partenerilor săi.

For the English version of this project's webpage please click HERE

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la servicii sociale şi de bază al persoanelor dezavantajate (copii şi tineri la risc, persoane fără adăpost, persoane care se confruntă cu dificultăţi care pot conduce la excluziune socială) din municipiul Satu Mare.

Obiectivele specifice sunt:

 • Obiectiv 1: Dezvoltarea unui parteneriat inter-sectorial local pentru o abordare din perspective multiple a persoanelor dezavantajate, în primele 12 luni de proiect
 • Obiectiv 2: Creşterea capacităţii Asociaţiei Stea de furnizare a serviciilor sociale şi de bază pentru 465 de persoane dezavantajate, până la finalul proiectului
 • Obiectiv 3: Consolidarea capacităţii ONG-urilor locale şi promovarea unui cadru favorabil pentru sectorul neguvernamental, pe parcursul derulării proiectului

Proiectul contribuie la dezvoltarea organizaţională a Asociaţiei Stea, această componentă având următoarele obiective specifice:

 • 1. Creşterea transparenţei şi a vizibilităţii Asociaţiei Stea la nivel local
 • 2. Dezvoltarea resurselor financiare ale Asociaţiei Stea
 • 3. Dezvoltarea de competenţe în rândul angajaţilor şi voluntarilor pentru dezvoltarea organizaţiei.
 • 4. Îmbunătățirea funcționării organizației prin dezvoltarea bazei materiale și a condițiilor de realizare a activităților, inclusiv cele auxiliare și de suport

Beneficiari direcţi ai proiectului sunt 487 de persoane (peste 80% fiind de etnie romă) care se confruntă cu probleme ce reprezintă o piedică majoră în direcţia incluziunii sociale (140 copii şi tineri ai străzii; 35 persoane adulte fără adăpost; 222 de persoane care se confruntă cu dificultăţi care pot conduce la excluziune socială; 50 persoane care au săvârşit infracţiuni; 40 persoane care practică prostituţia) şi 29 ONG-uri/instituţii publice locale.

Beneficiarii indirecţi sunt factori de decizie locali; alte ONG-uri care furnizează servicii sociale şi comunitatea locală.

Acest proiect a permis Asociației Stea să realizeze o investiție majoră în comunitatea locală asigurând o abordare globală a problematicii incluziunii sociale prin acţiuni directe la cele trei niveluri fundamentale:

1. persoanele vulnerabile – prin furnizarea de servicii sociale şi de bază adaptate nevoilor identificate;

2. instituţii şi organizaţii ce acţionează în domeniul social – prin  facilitarea muncii în reţea și eficientizarea utilizării resurselor;

3. comunitatea locală – prin promovarea implicării în susţinerea acţiunilor sociale și dezvoltarea cetățeniei active.

 

Principalele rezultate atinse în cadrul proiectului:

 

Creșterea capacității Asociației Stea de furnizare a serviciilor sociale și de bază pentru persoane vulnerabile, a însemnat atât dezvolarea de noi servicii cât și cerșterea numărului de beneficiari direcți ai serviciilor furnizate atât prin acțiune directă în zonele defavorizate din Satu Mare, cât și în cadrul centrului de zi al Asociației Stea.

Construim poduri între persoanele marginalizate și societate

1. Echipa mobilă de intervenție – punte de legătură între persoanele vulnerabile și restul comunității

Unul dintre serviciile sociale noi, create în 2014 prin acest proiect este cel al echipei mobile. Aceasta asigură prin doi angajați și voluntari o intervenție permanentă în zonele din Satu Mare unde se găsesc persoane aflate în dificultate.

Rolul acestei echipe este de a informa grupurile vulnerabile cu privire la serviciile sociale şi de bază din comunitate şi modalităţile de accesare a acestora, asigurând totodată o intervenție imediată în situațiile de criză. Echipa mobilă consiliează și însoțește persoanele vulnerabile în realizarea diferitelor demersuri pentru a-și satisface nevoile de bază, a-și îmbunătăți condițiile de viață și a crește gradul lor de incluziune socială.

În cursul proiectului echipa mobilă a realizat cartogrfierea a 13 zone defavorizate din Satu Mare și a monitorizat cu regularitate situația persoanelor marginalizate. Actualizarea trimestrială a cartografierii acestor zone a permis echipei mobile să identifice şi să răspundă prompt nevoilor de bază a persoanelor aflate în dificultate. Cunoaşterea specificului zonelor şi a nevoilor de bază a persoanelor aflate în dificultate şi transmiterea datelor actuale către instituţiile şi ONG-urile locale a facilitat obţinerea de servicii şi beneficii sociale de către aceste perosoane.

Principalele domenii de intervenție :

•         Sprijin pentru obținerea actelor de identitate și de stare civilă

•         Realizarea demersurilor pentru obținerea de beneficii și servicii sociale (alocații, subvenții, ajutoare, pensii, locuință socială sau de necesitate, etc)

•         Înscrierea copiilor în sistemul educațional (grădiniță, școală)

•         Accesarea de servicii medicale și obținerea de medicamente

•         Realizarea demersurilor de angajare

Rezultate obținute:

Îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la zonele de intervenție și nevoile persoanelor vulnerabile

–          1 cartografie cu zonele din municipiul Satu Mare unde trăiesc persoanele fără adăpost și persoanele din zonele defavorizate actualizată trimestrial

–          1 bază de date cu persoanele aflate în stradă și din zonele defavorizate incluzând informații cu privire la nevoile specifice.

Creșterea nivelului de informare a populației din zonele dezavantajate cu privire la beneficiile și servicii sociale care răspund nevoilor acestora (sănătate, educație, servicii sociale și de bază)

–          210 de persoane informate și consiliate prin acțiunile „Caravanei Prietenia” desfășurate în zonele defavorizate.

Creșterea accesului persoanelor defavorizate la susținere pentru incluziune socială

–          487 de persoane marginalizate monitorizate cu regularitate și sprijinite pentru acces la servicii sociale și de bază în comunitate

–          200 persoane sprijinite pentru obținerea de acte de identitate sau de stare civilă

–          286 de persoane sprijinite pentru acces la servicii sociale și de bază în comunitate

–          244 persoane sprijinite pentru acces la servicii medicale și medicamente

–           14 persoane sprijinite pentru angajare

 

Creștem capacitatea persoanelor vulnerabile de a face progrese pe drumul spre incluziunea lor socială

2. Centrul de zi – educație, dezvoltarea abilităților de viață și creșterea stimei de sine

Proiectul a permis dezvoltarea în cadrul centrului nostru de zi a unei palete complexe de servicii sociale și de bază oferind o abordare integrată a nevoilor copiilor și tinerilor aflați în dificultate:

·         Program educațional și de alfabetizare

·         Program de educaţie pentru sănătate

·         Consiliere si mediere acces la servicii medicale si consiliere pentru reducerea comportamentelor cu grad ridicat de risc

·         Program de dezvoltare a abilităţilor socio-profesionale

·         Program de dezvoltare a abilităţilor interpersonale, de cooperare şi de muncă în echipă

·         Programde dezvoltare a inteligenţei emoţionale pentru tineri

·         Grup de auto-susţinere a tinerilor

·         Consiliere psihologică

Scopul este unul educațional, de dezvoltare a abilităților de viață și de capacitare a acestora pentru a depune eforturile necesare incluziunii lor sociale

Rezultate obținute:

Dezvoltarea de abilități de viață și creșterea capacității de rezolvare de probleme

 • – 82 de copii și tineri și-au dezvoltat abilitățile decitit, scris, socotit
 • – 59 de copii și tineri au dobândit abilități de comunicare, cunoștințe de cultură generală și abilități de utilizare a calculatorului.
 • – 140 copii și tineri și-au dezvoltat deprinderile de igienă personală și sănătate
 • – 104 copii și tineri au fost consiliați în vederea reducerii comportamentelor de risc: consum de alcool și droguri, cerșetorie, prostituție, infracționalitate, etc.
 • – 76 de tineri au dezvoltat abilități specifice integrării socio-profesionale: conştientizarea cu privire la potenţialul şi abilităţile pe care le au şi corelaţia acestor puncte tari şi preocupări cu piaţa forţei de muncă; dezvoltarea  abilităţilor necesare pentru căutarea şi obţinerea unui loc de muncă; întocmirea documentelor şi realizarea demersurilor pentru angajare (CV, scrisoare de intenţie, dosar medical la angajare, cazier judiciar, etc.).
 • – 82 de participanți la grupul de auto-susținere și-au crescut capacitatea de a identifica soluții și de a-și rezolva cu forțe proprii, o serie de problemele ce le afectează viața de zi cu zi.
 • – 87 de tineri participanți la atelierele de dezvoltare a inteligenței emoționale au făcut progrese: motivaţie îmbunătăţită, încredere în sine crescută, abilități sporite de leadership şi management personal, o mai bună capacitate de muncă în echipă
 • – 81 copii și tineri au beneficiat de consiliere psihologică
 • – 74 de copii şi tineri la risc au dobândit abilităţi interpersonale, de cooperare şi de muncă în echipă,
 • – 7 expoziții de produse cu obiectele artizanale realizate de către tineri în comunitate au oferit oportunități de creștere a stimei de sine prin punerea în valoare a talentului lor: cu ocazia Târgurilor de Paste; cu ocazia „Zilelor Orașului”, cu ocazia Târgurilor de Crăciun și în cadrul „Campaniei 2%”.
 • – 180 de beneficiari ai serviciilor furnizate de Asociația Stea au transmis feedback în cadrul procesului de evaluare semestrială a satisfacției cu privire la serviciile primite. Principalul aspect relevat este faptul că în proporție de 95% beneficiarii se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile primite și ar recomada și altor persoane să apeleze la Asociația Stea. Cele mai apreciate servicii sunt cele ce oferă răspuns la nevoile de bază : igienă, hrană, medicamente și acces la servicii medicale. Pe lângă acestea un grad mare de utilitate este acordat serviciilor de terapie ocupațională, consiliere în diverse domenii și mediere în accesarea altor servicii din comunitate.

 

Contribuim activ la dezvoltarea domeniului social – parteneriat inter-sectorial pentru servicii integrate

Prin intermediul acestui proiect ne-am asumat un rol de promotor la nivel local al unei inițiative de coalizare a actorilor sociali în vederea dezvoltării prin parteneriate a unor soluții eficiente și eficace de sprijinire a incluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate. Din 2014 am reușit să atragem în acest demers alte 30 de ONG-uri și instituții cu activitate ce are legatură cu domeniul social și împreună am creat GIPEX – Grup de lucru inter-sectorial pentru prevenirea și combaterea excluziunii persoanelor vulnerabile. Acesta cuprinde ONG-uri și instituții din domeniile: asistență socială, educație, ocupare a forței de muncă, evidența persoanelor, poliție, forțe de ordine, justiție, servicii socio-medicale, cultură, tineret și sport

Scopul GIPEX este identificarea de soluţii adecvate de creştere a accesului grupurilor vulnerabile la serviciile sociale şi de bază existente în comunitate, printr-o abordare integrată a nevoilor beneficiarilor, în vederea prevenirii şi depăşirii situaţiilor de dificultate. De asemenea, grupul de lucru îşi propune să contribuie prin diferite tipuri de acţiuni la combaterea discriminării, promovarea cetăţeniei active, a solidarităţii sociale şi cristalizarea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului ONG.

În în cadrul proiectului, împreună cu ceilalți membrii GIPEX am atins 3 mari rezultate:

•         am realizat o evaluare a nevoilor grupurilor vulnerabile (cercetare socială) pe un eșantion de 631 persoane vulnerabile;

•         am construit o metodologie de management de caz unitar în rețea, în curs de aplicare la nivel local;

•         am construit planul strategic de dezoltare a domeniului social în Satu Mare până în 2020.

La nivelul comunității am realizat împreună numeroase acțiuni, campanii, evenimente de sensibilizare și de mobilizare a populației pentru implicare: antidiscriminare, promovarea drepturilor copilului, voluntariat, 2%, strângere de fonduri.

Răspuns integrat la nevoile persoanelor vulnerabile – Intervenție inter-sectorială în rețea

Una dintre activitățile majore ale GIPEX în cursul anului 2015 a fost elaborarea și începerea implementării în rețea a unei metodologii unitare de management de caz în munca directă cu persoanele aflate în dificultate.

Necesitatea unirii forțelor celor ce acționează în domeniul social este justificată de situația de extremă dificultate în care se află persoanele vulnerabile din Satu Mare, evidențiată prin cercetarea socială coordonată de către GIPEX, cât și de o serie de alte probleme majore identificate de către furnizorii de servicii :

·         Nivel ridicat de asistențialism, grave probleme de mentalitate care se perpetuează la generațiile tinere.

·         Majoritatea adulților aflați în dificultate sunt obișnuiți cu un mod de viață care îngreunează foarte mult integrarea lor profesională.

·         Domeniul social se confurntă cu grave probleme din cazua subfinanțării cronice (resurse insuficiente pentru dezvoltarea serviciilor sociale, lipsă de resurse umane)

·         Impactul limitat pe care acțiunea individuală a diferiților actori sociali îl are pe termen lung în susținerea incluziunii sociale durabile a persoanelor marginalizate.

Ghidul elaborat cu privire la managementul de caz unitar oferă un set de principii pentru a ghida în practică munca părților implicate în acest proces, descrie criteriile de utilizare a managementului de caz, clarifică rolurile și responsabilitățile instituţiilor şi organizaţiilor implicate și propune o procedură eficientă de lucru în rețea pentru asistenţa socială integrată a grupurilor vulnerabile.

Intervenția în rețea urmărește optimizarea funcţionării şi creșterea bunăstării beneficiarului prin furnizarea şi coordonarea de servicii de înaltă calitate, în cel mai eficient mod posibil, pentru rezolvarea problemelor ce afectează incluziunea socială a acestuia.

Rezultate și impact :

 • – Practici de lucru eficiente în reţeaua furnizorilor de beneficii și servicii sociale(ONG și instituții)
 • – Creşterea capacităţii grupului de lucru inter-sectorial de a furniza servicii sociale şi de bază grupurilor ţintă
 • – Eficientizarea utilizării resurselor din domeniul social
 • – Creșterea gradului de asumare de responsabilități de către beneficiari și combaterea asistențialismului

Cea de a treia mare etapă de lucru a GIPEX, începută în 2015 a reprezentat-o planificarea strategică a dezvoltării domeniului social în Satu Mare până în 2020, efort comun al majorității ONG-urilor și instituțiilor ce activează în domeniul social la Satu Mare, ghidat de dorința de a găsi rezolvarea pe plan local a problemelor cu care se confruntă persoanele aflate în dificultate.

Elaborarea acestui document strategic a îmbinat două mari componente: workshop-urile cu reprezentanții din mediul ONG și cel instituțional care au dezbătut și au construit împreună fiecare parte componentă a strategiei și realizarea cercetării sociale cu tema „Evaluarea serviciilor sociale, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea eficientă a resurselor pe plan local”.

Rezultate și impact:

 • – Identificarea nevoilor de servicii sociale şi construire de propuneri de dezvoltare coerentă
 • – Fundamentarea nevoilor de alocare de resurse în domeniul social
 • – Creşterea sustenabilităţii serviciilor sociale

 

Creșterea profesionalismului din cadrul organizațiilor și instituțiilor publice locale în dezvoltarea serviciilor sociale și de bază locale

Asociația noastră pune la dispoziția profesioniștilor din domeniul social  o platformă online de resurse în domeniul muncii cu persoanele marginalizate bazată pe instrumentele construite de echipa noastră: http://www.asociatiasteasm.ro/index.php?page=content&p=79&tit=Platforma-de-resurse.

 

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330, persoana de contact:  Cristina-Maria Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau vă rugăm să vizitaţi:  www.asociatiasteasm.ro

 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Conţinutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

ANUNȚURI:

1. Asociaţia Stea lansează proiectul “Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”

2. Întâlnire a ONG-urilor și instituțiilor sătmărene pentru prevenirea si combaterea excluziunii sociale

3. Grup de auto-susținere pentru persoane vulnerabile din Satu Mare

4. Constituirea grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare – GIPEX

5. Grupul GIPEX demareaza studiul cu privire la nevoile si accesibilitatea la servicii a persoanelor vulnerabile din Satu Mare

6. De Sărbători, zeci de sătmăreni au adus bucurie în inimile persoanelor vulnerabile sprijinite de Asociația Stea

7. Un grup de elevi din școlile sătmărene au ales deja să fie voluntari la Stea. Campania de atragere de voluntari continuă. Alege şi tu să te implici !

8. Campania 2% – Fă şi tu un gest responsabil în sprijinul copiilor si tinerilor aflaţi în dificultate din comunitatea ta !

GALERIE FOTO