ANUNȚ DE PARTICIPARE LOT 1 – SERVICII CATERING – MENIUL ZILEI

       Date identificare autoritate contractantă:

       Asociația Stea cu sediul în localitatea Satu Mare, Aleea Neajlov nr. 3/69, cod poștal 440155, județul Satu Mare, telefon: 0361-884330, e-mail: contact@asociatiasteasm.ro,

ANUNȚ:

       Obiectul achiziției: achiziție publică de servicii de catering                               

       Modalitate de finalizare achiziție: prin contract prestări servicii,  factură fiscală  și proces verbal de recepție –  achiziție publică de servicii

       Data și ora limită de depunere a ofertelor: 27.01.2023, ora: 16:00

       Procedura de atribuire: procedură proprie de atribuire a serviciilor specifice prevăzute în Anexa nr.2 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

       Tip contract: servicii

       Cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering

       Valoarea estimată a achiziției: 31706.42 lei fără TVA;

       Caiet de sarcini: se atașează caietul de sarcini nr. 23/190101/10 din 19.01.2023 în format PDF și formulare în format editabil.

       Categoria și descrierea serviciiilor: Servicii de catering – meniul zilei pentru beneficiarii copii din cadrul proiectului IMPREUNĂ – Mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmarel, pe perioada martie-octombrie 2023, însumând un total de 1920 de porții.

      Condiții referitoare la contract:

      Durata de prestare: martie-octombrie 2023

      Condiții de plată: plata se efectuează pe baza facturii originale lunare, în termen de maxim 30 de zile de la data facturării, cu ordin de plată.

      Locul de prestare: localitatea Satu Mare, cart. Sătmărel – căminul cultural/ Bld Octavian Goga, nr. 14.

      Valabilitatea ofertelor: 30 de zile.

      Condiții de participare:  Oferta se depune conform prevederilor caietul de sarcini atașat. Oferta se exprimă în lei fără TVA și este fermă pe toată perioada de derulare a proiectului . Nu se acceptă oferte alternative.

Operatorul economic nu are dreptul, în cadrul aceleiași proceduri, să participe în cadrul a două sau mai multe asocieri de operatori economici, să depună oferta individuală și o altă ofertă comună sau să depună oferta individuală și să fie nominalizat ca subcontractat în cadrul altei oferte.

      Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” la prețul/persoană fără TVA cu toate produsele, ofertat de fiecare operator economic, cu condiția îndeplinirii cerințelor minime solicitate în caietul de sarcini și la plafonul de preț estimat de către autoritatea contractantă ce nu poate fi depășită.

      Alte informații: Prezentarea ofertei

Oferta se elaborează  și transmite prin email anita.toth@asociatiasteasm.ro sau se depune  la adresa: Bld Octavian Goga, nr. 14, Satu Mare, telefon: 0738321473, și va conține obligatoriu:

֎   Scrisoare de intenție

֎   Formular de ofertă

֎   Formular centralizator de prețuri

֎   Declarație privind eligibilitatea

֎   Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016

֎   Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea 98/2016

֎   Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016

֎   Certificat de înregistrare  fiscală eliberat de ONRC

֎   Autorizație sanitar veterinară

֎   Declarație de conformitate

֎   1 Model de meniu

 

Autoritatea contractantă nu răspunde pentru ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită.

Oferta depusă după data limită de depunere a ofertelor și după ora stabilită nu vor fi luate în considerare la evaluarea ofertelor, acestea vor fi păstrate nedeschise la sediul autorității contractante.

Eventualele informații suplimentare se pot solicita prin e-mail: anita.toth@asociatiasteasm.ro, persoana de contact: Toth Anita

       Sursa de finanțare; finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Documente (dați click pe următoarele link-uri)

·        Anunț

·        Caiet sarcini

·        Formulare