Asociatia Stea caută voluntari pentru activităţi de grădinărit

Asociatia Stea caută voluntari pentru activităţi de grădinărit

Asociatia Stea caută voluntari pentru activităţi de grădinărit

Satu Mare, România,  28 Octombrie  2014

Sătmărenii care au abilităţi ÅŸi cunoÅŸtinÅ£e în agricultură sunt invitaÅ£i să constituie o echipă de voluntari care să se implice în activităţi de grădinărit realizate cu beneficiarii AsociaÅ£iei Stea, într-un program ce sprijină integrarea în societate a persoanelor care provin din zonele defavorizate ale municipiului Satu Mare, în special a persoanelor fără adăpost. 

Activităţile de grădinărit cu tinerii au debutat în luna august 2014 ÅŸi vor continua pe tot parcursul anului în cadrul unui solar profesionist, concentrându-se în această perioadă pe instruirea ÅŸi formarea deprinderilor practice ale tinerilor în domeniul cultivării a diferite plante ÅŸi legume. Voluntarii sunt aÅŸteptaÅ£i să participe atât la activităţi practice de horticultură cât ÅŸi la activităţi educative prin care tinerii învaţă diferite noÅ£iuni despre creÅŸtere plantelor ÅŸi îÅŸi dezvoltă abilităţile de viaţă ÅŸi cunoÅŸtinÅ£ele în diferite alte domenii, necesare pentru bună integrare socială.

Grupul implicat în aceste activităţi este compus la ora actuală din 14 tineri cu vârste între 18 ÅŸi 35 de ani, însă până la sfârÅŸitul programului de terapie prin horticultură, în aprilie 2016, sunt prevăzuÅ£i a fi implicaÅ£i un număr de cel puÅ£in 42 de persoane aflate în dificultate. AsociaÅ£ia Stea urmăreÅŸte ca prin experienÅ£a ÅŸi abilităţile dezvoltate în decursul acestui proiect, beneficiarii să îÅŸi găsească mai uÅŸor un loc de muncă fie pe piaÅ£a convenÅ£ională a forÅ£ei de muncă, fie în cadrul unor întreprinderi sociale cu profil din domeniul cultivării de plante, care să le faciliteze integrarea în societate. Alegerea tinerilor în proiect se face Å£inând cont de nevoile ÅŸi motivaÅ£ia de integrare socio-profesională a acestora.

Activităţile de grădinărit se realizează după un program zilnic (de luni până vineri), tinerii fiind împărÅ£iÅ£i în două grupe de câte 7 persoane care participă fiecare de minim două ori pe săptămână la activităţile practice ÅŸi cele educative / de instruire. Voluntarii pot opta în funcÅ£ie de disponibilitatea fiecăruia să participe la diferitele activităţi ale acestui program, fiecare având libertatea de a alege durata ÅŸi frecvenÅ£a cu care poate ÅŸi vrea să susÅ£ină tinerii ÅŸi echipa AsociaÅ£iei Stea în această frumoasă iniÅ£iativă cu potenÅ£ial crescut de a schimba în bine vieÅ£ile celor implicaÅ£i.

Toate aceste activităţi se desfăşoară în cadrul proiectului intitulat „Start pentru incluziune socială prin muncă”, pe care AsociaÅ£ia Stea îl implementează în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare ÅŸi AgenÅ£ia JudeÅ£eană pentru Ocuparea ForÅ£ei de Muncă Satu Mare, în perioada 1 aprilie 2014 – 30 aprilie 2016 ÅŸi beneficiază de sprijinul Consiliului Local Satu Mare. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România(www.fondong.fdsc.ro), beneficiind de o finanÅ£are nerambursabilă în valoare de 62.091,92 Euro.

PărÅ£ile implicate în proiect urmăresc ca prin programul de terapie prin horticultură, dezvoltat în cadrul acestui proiect, cei 42 de tineri să deprindă abilităţi de cultivare a legumelor, de stabilire de relaÅ£ii interpersonale, fiind puÅŸi în situaÅ£ia de a lucra în cadrul unui grup în care vor învăţa să respecte anumite reguli ÅŸi să aibă un comportament adecvat, pregătindu-i pentru integrarea profesională. Beneficiarii sunt implicaÅ£i în deciziile de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a grădinii ÅŸi solarului începând cu faza de alegere a tipurilor de legume/plante/flori ÅŸi de proiectare a arhitecturii grădinii ÅŸi a solariului la începutul fiecărui sezon de culturi. Ei sunt încurajaÅ£i să îÅŸi exprime ideile ÅŸi să le pună în aplicare, crescându-se treptat gradul lor de responsabilizare ÅŸi sentimentul de apartenenţă la grupul de terapie prin horticultură.

De asemenea, activitatea de grădinărit are în mod direct un impact benefic asupra echilibrului emoÅ£ional al tinerilor prin stabilirea unei conexiuni cu natura – tinerii sunt uimiÅ£i să urmărescă creÅŸterea plantelor pe care ei le îngrijesc zi de zi. Totodată pe parcursul proiectului ei vor putea beneficia de rodul muncii lor, producÅ£ia de legume rezultată urmând să fie folosită de către aceÅŸtia în familiile lor ÅŸi pentru hrana copiilor ÅŸi tinerilor asigurată în cadrul centrului de zi al AsociaÅ£iei Stea.

Persoanele interesate de această propunere de voluntariat sunt încurajate să contacteze echipa AsociaÅ£iei Stea la telefon fix : 0361-884330, mobil: 0743174169 sau e-mail: asociatiastea@gmail.com sau să viziteze direct centrul de zi al AsociaÅ£iei Stea în Satu Mare, Bulevardul Octavian Goga nr.14 de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00.

Despre Asociaţia STEA

AsociaÅ£ia STEA este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziÅ£ie la telefon 0361-884330, persoana de contact:  Cristina-Maria Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau vă rugăm să vizitaÅ£i:  www.asociatiasteasm.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Anunt – servicii de formare

Anunt – servicii de formare

Către: Operatorii Economici interesaţi

Nr. 591/28.10.2014

Subiect: Reluare procedură de achiziÈ›ie pentru servicii de formare, cod CPV 76932000-3

INVITAÅ¢IE

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziÅ£ia de servicii de formare, cod CPV 76932000-3, în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”

AsociaÅ£ia Stea vă invită să depuneÅ£i oferta dumneavoastră în vederea achiziÅ£iei de servicii de formare, cod CPV : 79632000-3, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014.

DocumentaÅ£ia de atribuire conÅ£inând specificaÅ£iile tehnice se găseÅŸte aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în LeiromâneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraÅŸi reguli de verificare ÅŸi audit ca ÅŸi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei: 04.11.2014 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii hoteliere în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 04.11.2014, ORA : 13.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 04.11.2014 ora 16.00

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 31.10.2014

Operatorul economic are obligaÅ£ia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziÅ£ie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

2014-11-04

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziÅ£ie de servicii de formare, cod CPV 76932000-3 necesare pentru buna implementare a proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European (SEE) 2009 – 2014, la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 04.11.2014, ora 16.00, nu a fost depusă nici o ofertă.

Achizitia va fi astfel reluată la o dată ulterioară.