Skip to content

Anunt – servicii de formare

Către: Operatorii Economici interesaţi

Nr. 591/28.10.2014

Subiect: Reluare procedură de achiziÈ›ie pentru servicii de formare, cod CPV 76932000-3

INVITAÅ¢IE

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziÅ£ia de servicii de formare, cod CPV 76932000-3, în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”

AsociaÅ£ia Stea vă invită să depuneÅ£i oferta dumneavoastră în vederea achiziÅ£iei de servicii de formare, cod CPV : 79632000-3, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014.

DocumentaÅ£ia de atribuire conÅ£inând specificaÅ£iile tehnice se găseÅŸte aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în LeiromâneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraÅŸi reguli de verificare ÅŸi audit ca ÅŸi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei: 04.11.2014 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii hoteliere în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 04.11.2014, ORA : 13.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 04.11.2014 ora 16.00

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 31.10.2014

Operatorul economic are obligaÅ£ia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziÅ£ie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

2014-11-04

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziÅ£ie de servicii de formare, cod CPV 76932000-3 necesare pentru buna implementare a proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European (SEE) 2009 – 2014, la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 04.11.2014, ora 16.00, nu a fost depusă nici o ofertă.

Achizitia va fi astfel reluată la o dată ulterioară.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world