Skip to content

Reluare procedură de achiziție de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7

Către: Operatorii Economici interesaţi

Nr. 292/29.04.2015

Subiect: Reluare procedură de achiziție de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7

INVITAÅ¢IE

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziÅ£ia de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7 în cadrul proiectului „Start pentru incluziune socială prin muncă”

AsociaÅ£ia Stea vă invită să depuneÅ£i oferta dumneavoastră în vederea achiziÅ£iei de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_09 având titlul „Start pentru incluziune sociala prin muncă”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014.

Detalii referitoare la produsele solicitate si instructiuni pentru depunerea ofertei se găsesc în DocumentaÅ£ia de atribuire ataÅŸată.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în Lei româneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraÅŸi reguli de verificare ÅŸi audit ca ÅŸi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei:  07.05.2015 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru produse: solarii în cadrul proiectului „Start pentru incluziune sociala prin muncă” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 07.05.2015, ORA : 15.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 07.05.2015 ora 15.00

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina, email: asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 05.05.2015

Operatorul economic are obligaÅ£ia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziÅ£ie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world